Statut MRMG

S T A T U T    MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GLIWICE

Uchwała nr XXXIX/926/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 lipca 2002 r.
w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

Działając na podstawie art. 5b, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Miasta z inicjatywy Gliwickiego Parlamentu Młodzieży, Rada Miejska w Gliwicach uchwala:

1. Wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.
2. Nadać Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice Statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(Zdzisław Goliszewski)